การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )

Web Server

เว็บเซิฟเวอร์ คือ ส่วนของการบริการสำหรับเว็บไซต์ ที่ให้ลูกข่ายได้ใช้เว็บได้โดยปกติ โดยทั่วไป เรามักจะสร้างเว็บด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ใช้ Dreamweaver, editplus เป็นต้น

Continue reading “การบริการสำหรับเว็บไซต์ (เว็บเซิฟเวอร์ )” »